فرهنگ شرکت

ماموریت شرکت /
تمرکز بر چالش ها و فشارهای مشتری، ارائه راه حل ها و خدمات قدرت و قدرت رقابتی، ادامه ایجاد حداکثر ارزش برای مشتریان؛


چشم انداز شرکت /
چشم انداز جهانی، و به عنوان یک شرکت محصول و خدمات در سطح جهانی شناخته شده است.


سیاست توسعه سازمانی /
اتحاد و پیشرفت، تحقیق و نوآوری، بهبود مدیریت، ایجاد برند.


محرک توسعه سازمانی /
اصلاحات و نوآوری، دقت تیم، رضایت کارکنان.


کیفیت مردم گوتای /
صداقت مانند کاج، قوام مانند فولاد، بردباری مانند دریا، عمل مانند باد.

vbutyjgh

bvnmyui

hgkhj

jhgkhj